A kosarad jelenleg üres!

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 19., a továbbiakban: Móra Kiadó), mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.

A Móra Kiadó fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A fentiek alapján a Móra Kiadó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.

A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak a www.mora.hu honlapon/webáruházban történő kezelésével kapcsolatban:

1. Az Adatkezelő neve és székhelye

Az Adatkezelő neve: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt.

képviseli: Janikovszky János vezérigazgató

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 19.

Cégjegyzékszáma: 01-10-042245

Nyilvántartást vezető bíróság/hatóság: Fővárosi Cégbíróság

Adószáma: 10865044-2-41

Telefon: 320-4740

Fax:  ---

Email: mora@mora.hu

Adatvédelmi tisztviselő: ---

2. A kezelt adatok fajtái és forrása

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

2.1 Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.

A Móra Kiadó honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, használt böngésző program.

Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze.: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, használt böngésző program. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.

Az Adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től (1600 Amphitheatre

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől származó sütik tiltására, a megőrzési idő korlátozására, generális tiltására és kivételek meghatározására.  A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Inernet Explorer 11

Mikrosoft Explorer 10

A webes sütik hirdetési célból történő gyűjtése és felhasználása korlátozható: http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalak.

2.2 Webshop használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Regisztráció
A Webshop használatához szükséges regisztráció során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • felhasználónév,
 • email-cím,
 • jelszó,
 • vezetéknév, utónév,
 • telefonszám
 • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 • bankszámlaszám,
 • vásárlások adatai.
 • IP cím

Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Kiadó adatvédelmi tájékoztatóját, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.

Az adattárolás a regisztráció törléséig terjedő ideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztráló vásárol a felületen, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Móra Kiadó megőrizni. 8 év elteltével automatikusan törli azon érintett személyes adatait, aki az utolsó rendeléstől számított egy éves határidőn belül nem rendelt újra szolgáltatást a Móra Kiadótól.

2.3 Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • felhasználónév,
 • email-cím
 • érdeklődési kör, amellyel kapcsolatban ilyen hírleveleket, reklámokat szeretne kapni.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a Webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b), alapján jogi kötelezettség alapján kezeli.

2.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat

Jogalap

felhasználónév

hozzájárulás

e-mail-cím

hozzájárulás

jelszó

hozzájárulás

vezetéknév, utónév

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi köteezettség

telefonszám

hozzájárulás

szállítási adatok: szállítási név, ország, irányítószám, település, utca, házszám

szerződés teljesítéséhez szükséges

számlázási adatok: számlázási név, ország, irányítószám, település, utca, házszám

szerződés teljesítéséhez szükséges

bankszámlaszám/online fizetés esetén a bankkártya és a fizetési tranzakció adatai

hozzájárulás/jogi kötelezettség

vásárlások adatai

szerződés teljesítéséhez szükséges


Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

2.3 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat

Jogalap

felhasználónév

hozzájárulás

e-mail cím

hozzájárulás

érdeklődési kör

hozzájárulás


4. Az adatkezelés célja

4.1  Az Adatkezelő a 2.1 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a Weblap üzemeltetését lehetővé tétele, valamint a Webshopot az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. A sütiket az Adatkezelő Weblap hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.

4.2  Az Adatkezelő által a 2.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban.

4.2.  Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.3 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Az Adatkezelő az Ön, mint felhasználó ill. vásárló vásárlási szokásait is elemzi, és Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld.

5. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

5.1.  Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

5.2.  Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Webapix Kft.
  székhely: 1021 Bp, Hűvösvölgyi út 54. 2. épület 3. emelet.
  Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
  www.mora.hu weboldal üzemeltetése, fejlesztése
 • Creartwork Kft.
  székhely: 3529 Miskolc, Középszer u. 2.
  Adatfeldolgozó által a szerezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
  szerver és webhosting szolgáltatás
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  székhely:
  Adatfeldolgozó által a szerezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
  logisztika/csomagszállítás
 • Hinora Group Communication
  székhely: 1142 Budapest, Kassai u. 71.
  Adatfeldolgozó által a szerezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
  google analytics, google adwords
 • OTP Bank Nyrt.
  székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
  Adatfeldolgozó által a szerezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
  online bankkártyás fizetés

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

5.3. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.

5.4. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.5. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

5.6.  Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

6. Az adatkezelés (tárolás) módja és időtartama

6.1.  Az adattárolás módja elektronikus.

6.2.  Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.

6.3.  A 2.2 pontban megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő a Webshopban történt vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a - teljesítésétől számított számított 1 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.

6.4   Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.

 

6.5   Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást. indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 • A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.

 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.
 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

8. Jogorvoslatok

8.1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

8.2.  Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

8.3.   Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

8.4.  Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

2018. május 11.